Veiligheidscultuur: de uitdagingen van just culture

Het concept van "Just Culture" heeft tot doel een veiligheidscultuur tot stand te brengen die gebaseerd is op vertrouwen en communicatie, met het juiste evenwicht tussen erkenning en sancties.

"JUST CULTURE" EN BURGERLUCHTVAART

Het begrip "Just Culture" is door de Europese autoriteiten toegepast op het niveau van het veiligheidsbeleid in de burgerluchtvaart:

Een "Just Culture" of "Cultuur van billijkheid" is "een cultuur waarin eerstelijnsfunctionarissen of anderen niet worden gestraft voor hun handelingen, verzuimen of beslissingen wanneer deze in overeenstemming zijn met hun ervaring en opleiding, maar waarin ernstige nalatigheid, opzettelijk falen en verloedering niet worden getolereerd.

Dit is de definitie die wordt gegeven in de Europese Verordening (EU) nr. 376/2014 inzake de melding, analyse en monitoring van voorvallen in de burgerluchtvaart. .

Door een op vertrouwen gebaseerde omgeving te scheppen, beoogt de Just Culture onder meer gunstige voorwaarden te scheppen voor het melden van voorvallen en aldus bij te dragen tot een doeltreffend beheer van de veiligheid van de luchtvaart.

(Bron BE: Koninklijk besluit houdende oprichting van een "Just Culture" platform
Bron NL: Rapport: Just culture - transparantie in de luchtvaart)

De manier waarop "Just Culture" tot stand moet worden gebracht, wordt in de Europese verordening uitvoerig toegelicht. In het bijzonder wordt gesteld dat "Just Culture" mensen moet aanmoedigen om veiligheidsgerelateerde informatie mee te delen. Dit mag hen echter niet ontslaan van hun normale verantwoordelijkheden. In dit verband mogen personeelsleden en contractanten geen nadelige gevolgen ondervinden van krachtens deze verordening verstrekte informatie, behalve in geval van opzettelijke niet-naleving van de regels of ernstige, ernstige en grove veronachtzaming van een duidelijk risico en zeer ernstige niet-nakoming van de beroepsplicht om maatregelen te nemen die in de gegeven omstandigheden duidelijk vereist zijn, waardoor een persoon of goed schade wordt berokkend die te voorzien was of waardoor het veiligheidsniveau van de luchtvaart ernstig in gevaar wordt gebracht.

 

juste culture

just culture in uw bedrijf implementeren

"just culture" in uw bedrijf implementeren

De principes van "Just Culture" lijken eenvoudig genoeg om te begrijpen:

  • Duidelijke regels die iedereen kent.
  • Sterke interne motivatie, zodat een operator die een risico of een storing opmerkt, dit spontaan en onmiddellijk zal melden.
  • Invoering van een beloningssysteem voor goed gedrag.
  • Invoering van een eerlijk en evenwichtig systeem voor het bestraffen van fouten.

Wij zien uitdagingen die vergelijkbaar zijn met die welke gericht zijn op de invoering van "gedeelde waakzaamheid". Wij weten dat het een taak op lange termijn is om "gedeelde waakzaamheid" op duurzame wijze in de onderneming tot leven te brengen. Het verankeren van "Just Culture" op het gebied van veiligheid is ook een project dat een gestructureerd actieplan vereist.

just culture in uw bedrijf implementeren

FOUT OF overtreding?

"Just Culture" moet het mogelijk maken de verschillende soorten fouten duidelijk te onderscheiden zoals veiligheidsovertredingen. Een fout kan worden gedefinieerd als een onopzettelijke handeling, die bijvoorbeeld te wijten kan zijn aan een gebrek aan vaardigheid of kennis. Dit is al delicater, maar in sommige gevallen kan het ook een inschattingsfout zijn. In deze verschillende gevallen is een vergissing dus iets anders dan een overtreding, die het gevolg is van een opzettelijke handeling. Een sabotage is bijvoorbeeld de wil om een regel te overtreden met de bedoeling om schade te berokkenen of te veroorzaken letsel of schade. Maar niet alle overtredingen zijn zo duidelijk. Er zijn ook overtredingen die bedoeld zijn om tijd te besparen, bijvoorbeeld. De overtreder zal zijn daad vaak rechtvaardigen door uit te leggen dat hij in het belang van het bedrijf handelde..

FOUT OF overtreding

HOE KAN FULLMARK HELPEN?

In "The Elements of Safety Culture", gepubliceerd in 1997, definieerde James Reason "Just Culture" als: "Een klimaat van vertrouwen waarin mensen worden aangemoedigd (en zelfs beloond) voor het verstrekken van essentiële veiligheidsinformatie, maar waarin mensen zich ook bewust zijn van de grenzen tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag. "

Door gebruik te maken van wat al in uw bedrijf is geïmplementeerd, helpt het gestructureerde " SMART-Safety " programma u een veerkrachtig HSE-systeem op te bouwen, gebaseerd op gedeelde waakzaamheid. Het stelt u in staat een "juiste" veiligheidscultuur, gebaseerd op motivatie, communicatie en vertrouwen, permanent te verankeren.

>Ontdek smart-safety

SMART-Safety 

Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk