Organisatorische en menselijke factoren (omf)

Om de organisatorische en menselijke factoren te definiëren, is het nuttig de 3 pijlers van preventie te definiëren..

Pijler 1: technische betrouwbaarheid van de installaties
Pijler 2: formalisering van beheerssystemen
Pijler 3: organisatorische en menselijke factoren (omf).

De eerste twee pijlers zijn (parallel met de nieuwe wettelijke voorschriften) in de jaren zeventig ontwikkeld naar aanleiding van de beroemde Seveso-ongevallen. Deze pijlers hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de veiligheidsprestaties in de bedrijven. Bedrijven investeerden massaal in de veiligheid van machines en installaties, terwijl ze de menselijke en gedragsaspecten volledig negeerden. Dit was duidelijk een vergissing, want machines worden door mensen gebruikt. Als gevolg daarvan begonnen de veiligheidsresultaten te stagneren. De derde pijler werd vervolgens in het begin van de 21e eeuw ontwikkeld. Het heeft de vermindering van arbeidsongevallen naar een nieuw niveau getild.

Organisatorische en menselijke factoren (OMF)
Organisatorische en menselijke factoren (OMF)

MOETEN ALLE ONGELUKKEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN MENSELIJKE FOUTEN?

Het is absoluut noodzakelijk de mens niet langer te beschouwen als de enige bron van instabiliteit en dus als de enige bron van ongelukken. Dit is een vereenvoudiging die niet constructief is. Het is echter waar dat wanneer we de oorzaken van ongevallen analyseren, we vaak een gedragsoorzaak vinden onder de vele oorzaken die tot het ongeval hebben geleid. Maar het zou simplistisch zijn om het daarbij te laten. De organisatie speelt een belangrijke rol in de context waarin de fout optreedt. Als werknemers zonder enige bescherming op een glad dak werken, is het duidelijk dat één moment van afleiding een eenvoudige val kan veranderen in een ernstig of dodelijk ongeval.
Een OMF-benadering is erop gericht te begrijpen welke kenmerken van werkcontexten en de organisatie de relatie van werknemers tot veiligheid beïnvloeden.

WIE IS BETROKKEN BIJ OMF IN HET BEDRIJF?

Organisatorische en menselijke factoren gaan iedereen aan! Enerzijds is de rol van het management en de managers belangrijk omdat zij de strategie, de regels en de werking van de organisatie bepalen. Vaak blijkt dat het nodig is alle leden van het management op één lijn te brengen wat betreft de kwesties in verband met organisatorische en menselijke factoren. Anderzijds is ook de rol van de werknemers in het veld belangrijk, omdat zij rechtstreeks te maken hebben met de op de werkplek aanwezige risico's. Kortom, het is onmogelijk een categorie personen uit te sluiten.

Organisatorische en menselijke factoren (OMF)
Organisatorische en menselijke factoren (OMF)

TOT SLOT, WAT MOETEN WE ONS ECHT HERINNEREN OM OP TE TREDEN TEGEN OMF?

Ten eerste hebben bedrijven maar al te vaak de neiging te "vergeten" aan menselijke factoren te werken. Hoewel de meeste beheerscomités en preventieadviseurs zich bewust zijn geworden van het belang van menselijke factoren bij ongevallen, blijven de budgetten die voor ongevallenpreventie worden uitgetrokken door ernaar te handelen laag. Dit is een paradox die overwonnen moet worden. We weten dat menselijke factoren de doorslag geven bij een ongeval. Daarom moeten de nodige budgetten worden uitgetrokken om het personeel bewust te maken en op attitudes en gedrag in te werken.
De zaken worden nog ingewikkelder wanneer organisatorische factoren in de analyse worden opgenomen. Rekening houden met de werkomgeving, en dus met de organisatie die daaruit voortvloeit, is echt het specifieke karakter en de grondslag van de HRT-aanpak. Dit is ook waar gespecialiseerde organisaties zoals Fullmark belangrijke ondersteuning kunnen bieden om vooruitgang te boeken en de veiligheidscultuur van een bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Terug naar lijst

Fullmark, 30 jaar ervaring

in veiligheid, preventie en welzijn op het werk